Testimonial 1 – no shadow

Testimonial 1 – with shadow

Testimonial 2